Všeobecné obchodné podmienky

Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku www.ekokrajina.sk a umožňuje Poskytovateľovi, aby predával tovar prostredníctvom tejto Stránky. Sprostredkovateľ má s konkrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja, v ktorom Poskytovateľ akceptuje predaj prostredníctvom Stránky. Platobné operácie za účelom úhrady ceny tovaru sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom priamo alebo prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Poskytovateľom na to oprávnený.

Poskytovateľ sprístupní a umožní sprostredkovateľovi používať svoje reklamné materiály, fotky a texty pre účely vytvorenia ponúk predaja uverejnených na Stránke, ako aj následnej propagácie vytvorených ponúk predaja v marketingových materiáloch, stránkach, aplikáciách a službách tretích strán.

Článok I
Vymedzenie základných pojmov

 1. Sprostredkovateľ je spoločnosť Crystal s. r. o., Odbojárov 1844/18F, 911 01 Trenčín, IČO: 46676694, DIČ: 2023513426, nie sme platci DPH, spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín, Vložka číslo: 26275/R, Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj tovaru zo strany Poskytovateľa Klientovi na Stránke;
 2. Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.ekokrajina.sk;
 3. Klient je osoba, ktorá si objedná a kúpi tovar na Stránke;
 4. Poskytovateľ je osoba, ktorá predáva tovar ponúkaný na Stránke;
 5. Ponuka je ponuka predaja uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, fotografiu a popis tovaru, cenu.
 6. Zmluva je kúpna zmluva uzatváraná medzi Poskytovateľom a Klientom prostredníctvom Stránky na nákup tovaru od Poskytovateľa
 7. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva, povinnosti a zodpovednosti Sprostredkovateľa, Klienta a Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke a sú odsúhlasené každou stranou.

Článok II
Nákup na Stránke

 1. Klient nakupuje na Stránke tovar od Poskytovateľa. Sprostredkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených Zmluvami uzatváranými medzi Klientami a Poskytovateľmi, nie je predajcom či dodávateľom tovaru.
 2. Objednávka tovaru a jeho následná kúpa sa realizuje iba prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. V závislosti od Klientom zvoleného spôsobu platby Sprostredkovateľ môže byť poverený od Poskytovateľa na preberanie ceny za tovar.
 3. Ponuka tovaru od jednotlivých Poskytovateľov a dohoda predaja každého výrobku sa odohráva iba na Stránke. Vybraný tovar Klienti vkladajú do Košíka. V košíku je možné mať tovar od viacerých Poskytovateľov zároveň. V procese objednávky sa tovar rozdelí podľa Poskytovateľa a Klient si volí spôsob dopravy a platby pre každého Poskytovateľa osobitne.
 4. Klient berie na vedomie, že každý Poskytovateľ poskytuje rôzne spôsoby dopravy tovaru, má rôzne podmienky platby, rôznu výšku poplatku za poštovné v závislosti od spôsobu dopravy, či veľkosti tovaru. Tieto poplatky sú zverejnené pri každom tovare ako i v súhrne objednávky. Klient berie na vedomie, že pri Objednávke tovaru od viacerých poskytovateľov sa tieto poplatky spočítavajú.
 5. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom sa riadia v prvom rade podľa Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa, ktoré Klient odsúhlasuje v momente objednávky.
 6. PLATBA
  1. Všetky ceny na Stránke sú uvedené bez poštovného a v plnej konečnej cene pre Klienta.
  2. Klient môže využiť nasledovné možnosti platby v závislosti na ponuke Poskytovateľa:
   1. DOBIERKA (platba pri preberaní tovaru od kuriéra alebo pošty)
   2. PLATBA BANKOVÝM PREVODOM
   3. PLATBA V HOTOVOSTI (platí len pri osobnom odbere)
   4. PLATBA DARČEKOVOU POUKÁŽKOU
   5. PLATBA KARTOU
   6. PLATBA okamžitým bankovým prevodom (TatraPay, SporoPay, ePlatby VÚB)
  3. V prípade platby kartou alebo okamžitým bankovým prevodom, je pre okamžité zaevidovanie Objednávky ako zaplatenej Klient povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na stránku www.ekokrajina.sk. Až vtedy náš systém dostane informáciu o platbe.
 7. DOPRAVA
  1. Klient môže využiť nasledovné možnosti dopravy v závislosti na ponuke Poskytovateľa:
   1. SLOVENSKÁ POŠTA
   2. KURIÉR - konkrétnu kuriérsku službu si volí daný Posytovateľ
   3. ZÁSIELKOVŇA - zásielka je doručená na adresu výdajného miesta, ktoré si klient vyberie v procese objednávky
   4. OSOBNÝ ODBER - Tovar je možné prevziať na adrese, ktorá je uvedená v procese objednávky
  2. Klient berie na vedomie, že každý poskytovateľ má pri každom tovare uvedenú dostupnosť a dobu dodania.
 8. Poskytovateľ má možnosť objednávku potvrdiť automaticky v momente jej odoslania Klientom, alebo manuálne kedykoľvek neskôr. Poskytovateľ má tiež možnosť časť alebo celú objednávku zamietnuť.

Článok III
Uzatvorenie zmluvy

 1. Za samotné Uzatvorenie Zmluvy sa považuje naplnenie nasledovného procesu: odoslanie Objednávky zo strany Klienta, následné automatické alebo manuálne potvrdenie kompletnej Objednávky zo strany Poskytovateľa. V prípade, že Poskytovateľ potvrdí Objednávku len čiastočne, je momentom Uzatvorenia zmluvy následné finálne potvrdenie čiastočnej Objednávky zo strany Klienta jej uhradením (súhlas s tým, že Objednávka nebude kompletná).
 2. Zmluva, t.j. zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom trvá po dobu trvania práv a povinností Poskytovateľa a Klienta z nej vyplývajúcich. Záväzky Poskytovateľa a Klienta zo zmluvy zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi podľa platných právnych predpisov alebo obchodných podmienok príslušných Poskytovateľov.
 3. Zmluva bude archivovaná v elektronickej forme a takto archivovaná nie je dostupná Klientovi. Klient súhlasí s uzavretím Zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Klient taktiež berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavieraním zmluvy, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ, stiahnutie elektronických aplikácií a iné, si hradí Klient sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi týchto služieb pre klienta. Ďalšie informácie ohľadom Zmluvy medzi Klientom a Poskytovateľom sú uvedené v obchodných podmienkach jednotlivých Poskytovateľov zverejnených na Stránke, s ktorými je Klient povinný sa pred odoslaním objednávky riadne oboznámiť a odoslaním objednávky vyjadruje s obchodnými podmienkami Poskytovateľa príslušného tovaru svoj súhlas.
 4. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe tovaru vydáva ako jeho predajca Poskytovateľ.
 5. V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe tovaru v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva nákup na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi ihneď po zakúpení tovaru. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Objednávky a dátum úhrady. Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.

Článok IV
Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa

Poskytovateľ ako dodávateľ tovaru je zodpovedný:

 1. za kvalitu a rozsah dodania tovaru,
 2. za odoslanie v dohodnutej lehote,
 3. za dodržanie zákonne stanovených podmienok súvisiacich s oprávnením na predaj tovaru,
 4. za pravdivosť, autenticitu a verné zobrazenie ponuky, vrátane ceny tovaru a ceny poštovného
 5. za dostupnosť zobrazovaného tovaru
 6. za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv
 7. za prijatie a vybavenie reklamácie, za opravu a náhradu škody, za výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí v zmysle VOP Poskytovateľa.
 8. za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov

Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ nezodpovedajú za:

 1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 2. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér) - viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 3. oneskorené doručenie alebo škody ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku nesprávne uvedenej adresy, telefónneho čísla, alebo emailu zo strany Klienta

Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá za správu stránky, za správne zobrazovanie textov a fotografií na stránke, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému. Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Klient priamo s Poskytovateľom a na náklady Poskytovateľa.

Sprostredkovateľ nezodpovedá za neprerušené fungovanie prevádzky webu www.ekokrajina.sk a vyhradzuje si právo na vopred ohlásené i neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému. Sprostredkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené Poskytovateľovi z dôvodu nefunkčnosti, alebo ukončenia prevádzky webu.

Článok V
Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží súhrn Objednávky, alebo súhrn Objednávky obsahuje iný tovar, ako bol tovar uvedený v Ponuke, Klient je oprávnený vady reklamovať u Sprostredkovateľa, a to buď e-mailom na adresu: info@ekokrajina.sk alebo písomne na adresu sídla Sprostredkovateľa.
 2. V prípade vád tovaru dodaného zo strany Poskytovateľa je potrebné, aby Klient tieto vady reklamoval priamo u Poskytovateľa, ktorý Klientovi tovar dodal
 3. Poskytovateľ pri vybavovaní reklamácie postupuje podľa svojich podmienok reklamácie obsiahnutých vo VOP Poskytovateľa.

Článok VI
Odstúpenie od Zmluvy

Klient má právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

 1. uzavretia Zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči;
 2. kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
 3. kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
 4. kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
 5. kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Klienta, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Klienta;
 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (najmä potraviny s krátkou zárukou, mlieko, syry, salámy a pod.);
 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. čaj, káva, cukor, múka, nápoje, čokoláda ...);
 4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru v ochrannom obale, ak Klient tento obal rozbalil;
 6. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Klienta a Klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Klient informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresy Poskytovateľa. Klient môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.

Článok VII
Podmienky predaja

 1. Poskytovateľ vystupuje na Stránke ako samostatný predajca a je sám zodpovedný za body podľa článku IV odsek 1.
 2. Poskytovateľ môže na Stránke predávať nový ručne vyrobený tovar, tvorivé kurzy, poukážky na ďalší nákup a materiál, pomôcky, nástroje, literatúru v sekcii na to určenej.
 3. Ponúkaný tovar musí byť vždy autenticky vyobrazený na priloženej fotografii, s konkrétnou cenou a zadefinovanými vlastnosťami.
 4. Je možné ponúkať aj tovar elektronického charakteru, kedy predmetom predaja je elektronický súbor, napríklad fotografia, obrázok, hudba, video, text.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje vložiť tovar do správnej kategórie.
 6. Pre predaj v kategóriách Potraviny a Drogéria môžu byť Sprostredkovateľom od Poskytovateľa vyžadované dokumenty a potvrdenia o oprávnenosti na predaj.
 7. Poskytovateľ dáva sprostredkovateľovi súhlas používať svoje reklamné materiály, fotky a texty pre účely vytvorenia ponúk predaja uverejnených na Stránke, ako aj následnej propagácie vytvorených ponúk predaja v marketingových materiáloch, stránkach, aplikáciách a službách tretích strán.

Je zakázané ponúkať tovar:

 1. Použitý tovar, ak sa nejedná o recyklovaný alebo renovovaný tovar
 2. Nepredajný tovar na ukážku
 3. Duplicitný tovar
 4. Tovar porušujúci autorský zákon, hlavne kópie, rozmnoženiny známych diel, alebo tovar, ktorý nemá vysporiadané všetky autorské práva.
 5. Tovar porušujúci etické a morálne zásady, teda výrobky, fotografie a texty ktoré sú urážlivé, propagujúce násilie, propagujúce vojnu, podnecujúce k nenávisti na základe rasy, pohlavia, jazyka, viery, náboženstva, vulgárne, zavádzajúce, klamlivé, nemorálne, nevhodné, alebo extrémistické v akomkoľvek slova zmysle.

Je zakázané uvádzať nepravdivé, nepodložené, neúplné, nepresné, nejasné, či dvojzmyselné údaje a zamlčovať údaje o vlastnostiach výrobku, či o nákupných podmienkach

Poskytovateľ je plne zodpovedný za porušovanie autorských práv a tiež za všetky prípadné škody, ktoré Sprostredkovateľovi vzniknú v súvislosti s porušením autorských práv zo strany Poskytovateľa.

Poskytovateľ nesmie viazať predaj výrobku na predaj iného výrobku.

Poskytovateľ je povinný pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku. Informácie, ktoré Poskytovateľ musí poskytnúť zahŕňajú:

 1. úplný opis rizika, ktoré výrobok predstavuje
 2. všetky informácie dôležité pre používanie výrobku
 3. opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku rizika pre Klienta pri používaní výrobku
 4. informáciu o nehmotnej podstate predávaného tovaru (v prípade predaja diel, ktorých finálne spracovanie je v elektronickej podobe, napríklad fotografie)
 5. spôsob použitia a údržby výrobku, nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, podmienky uchovávania a skladovania výrobku (pri výrobku, ktorý obsahuje osobitný alebo inak špecifický materiál, s ktorým treba zaobchádzať inak ako je bežné alebo ktorého úžitkové vlastnosti sú obmedzené, musí túto skutočnosť oznámiť Klientovi).

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie tovaru, ktorý je v rozpore s uvedenými ustanoveniami. V prípade opakovaného porušovania týchto podmienok si Sprostredkovateľ vyhradzuje právo na deaktiváciu účtu Poskytovateľa a na zamädzenie opätovnej registrácie.

Poskytovateľ je povinný pravdivo informovať kupujúceho o cene jednotlivých výrobkov a o cene a spôsobe dopravy.

Ak je Poskytovateľ platca DPH, je povinný uvádzať ceny vrátane DPH a na túto skutočnosť Klientov upozorniť.

Poskytovateľ je povinný Klienta riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.

Poskytovateľ je povinný akceptovať podmienku, že predaj tovaru na Stránke, ako aj následná komunikácia ohľadne predaja s Klientom, prebieha výhradne prostredníctvom elektronickej komunikácie realizovanej v rámci stránky Ekokrajina.sk. Akákoľvek ďaľšia dohoda medzi Kupujúcim a Poskytovateľom, či už o platbe alebo distribúcii tovaru prebieha taktiež výhradne na podstránke tomu určenej. Táto komunikácia prebieha výhradne medzi Klientom a Poskytovateľom, žiadnemu inému užívateľovi nie je prístupná. Sprostredkovateľ má prístup k danej komunikácii za účelom kontroly jej obsahu.

Poskytovateľ nie je oprávnený na súkromnú komunikáciu medzi ním a Klientom za účelom predaja tovaru mimo Stránku. Poskytovateľ nie je oprávnený na uverejňovanie svojich kontaktných údajov (hlavne emailová adresa, webstránka, sociálne siete) v rámci komunikácie prostredníctvom sekcie a podstránke na to určenej a v rámci svojej prezentácie sa na Stránke, tj. v rámci textov svojho obchodu a komentárov k jednotlivým výrobkom alebo článkom.

Zákonom vyžadované kontaktné informácie Poskytovateľ uvádza na podstránke O nás, alebo vo svojich Obchodných podmienkach. Obchodoné meno, Adresu, Telefónne číslo, IČO a DIČ Poskytovateľa automaticky Sprostredkovateľ uvádza v poslednom kroku Objednávky.

Poskytovateľ je povinný konať v súlade so zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich zákonov

Sprostredkovateľ má právo použiť všetky informácie i fotografie výrobkov Poskytovateľa za účelom propagácie Stránky prostredníctvom tretích strán.

Sprostredkovateľ má právo poskytnúť kontaktné údaje Poskytovateľa Klientovi za účelom fungovania Stránky.

Každý Poskytovateľ je oprávnený vlastniť viac ako jeden registrovaný účet na Stránke, avšak je zakázané tieto účty zneužívať a vytvárať aktivity, ktoré by mohli súvisieť s nekalými obchodnými praktikami (klamlivé konanie, agresívne obchodné praktiky).

V prípade porušenia týchto podmienok je Sprostredkovateľ oprávnený na okamžité vypovedanie zmluvného vzťahu s Poskytovateľom, ktorý vznikol registráciou a následným schválením týchto VOP. Vypovedaním zmluvy sa rozumie zablokovanie prístupu k účtu a stiahnutie jeho ponuky zo Stránky.

Vypovedanie zmluvného vzťahu je možné oboma zmluvnými stranami bez uvedenia dôvodu. Poskytovateľ je povinný v prípade ukončenia zmluvného vzťahu z vlastnej iniciatívy doručiť výpoveď Sprostredkovateľovi (v elektronickej podobe alebo poštou). Ponuku tovaru na Stránke je v prípade vypovedania zmluvného vzťahu schopný deaktivovať sám Poskytovateľ alebo môže po obdržaní oficiálnej výpovede zo strany Poskytovateľa deaktiváciu vykonať Sprostredkovateľ. Poskytovateľ po vypovedaní zmluvy nemá žiadny nárok na uchovávanie informácií zdieľaných na Stránke počas trvania zmluvného vzťahu.

PROVÍZIA

 1. Za poskytnutie priestoru na prezentáciu Poskytovateľa a servis súvisiaci s jeho realizáciou a propagáciou si Sprostredkovateľ nárokuje Províziu podľa cenového plánu.
 2. Poskytovateľ berie na vedomie, že cena každého výrobku, ktorý prezentuje na stránke Klientovi, je plná cena, ktorá bude pre neho okrátená o Províziu, ktorú si nárokuje Sprostredkovateľ za sprostredkovanie obchodu.
 3. K nárokovaniu Provízie z tejto ceny za sprostredkovanie obchodu dochádza vždy v momente Uzatvorenia obchodu medzi Poskytovateľom a Klientom.
 4. Klienti nakupujú na Ekokrajina.sk za plné ceny a tieto ceny uhrádzajú Poskytovateľom jedným zo zvolených spôsobov platby.
 5. Provízia za každý predaný výrobok sa pripisuje do zoznamu Provízií Poskytovateľa. Prehľad o Províziách za jednotlivé predané výrobky má Poskytovateľ možnosť priebežne sledovať na stránke v rámci sekcie Provízie, ktorej obsah je prístupný vždy výhradne iba konkrétnemu Poskytovateľovi.
 6. Provízie sú fakturované hromadne, raz za mesiac k určenému dátumu fakturácie. Minimálna výška faktúry je 2,-Eurá, ak provízie nedosiahnutúto sumu prenášajú sa do nasledujúceho mesiaca. Faktúra je Poskytovateľovi zasielaná elektronicky. Splatnosť faktúry je vždy 14 dní od jej vystavenia.
 7. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry alebo v prípade neuhradenia faktúry má Sprostredkovateľ právo zrušiť zmluvnú spoluprácu s Poskytovateľom, ktorá vznikla na základe odsúhlasenia týchto VOP.
 8. Poskytovateľ má v prípade storna Objednávky alebo sporu s Klientom možnosť požiadať Sprostredkovateľa o prešetrenie priebehu obchodu. Sprostredkovateľ môže po preskúmaní priebehu komunikácie obchodu medzi Poskytovateľom a Klientom priznať vrátenie provízie. Vrátenie provízie nie je právne vymáhateľné. Ak bolo vrátenie provízie priznané ešte pred samotnou fakturáciou provízie, daná provízia nebude vyfakturovaná. V prípade priznania vrátenia provízie až po jej vyfaktúrovaní je toto vrátenie uskutočnené vždy až v rámci nasledujúcej mesačnej fakturácie formou odpočtu z faktúry.

VERNOSTNÝ PROGRAM PRE KLIENTOV

 1. Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že každý registrovaný klient za každé 1 € nákupu u poskytovateľa získava 1 vernostný bod, ktoré si následne Klient môže uplatniť vo forme zľavy podľa podmienok v bode 2.
 2. Nazbierané vernostné body si možete klient uplatniť v nákupnom košíku u ktoréhokoľvek Poskytovateľa na základe princípu, každých 20 bodov = 1 eur zľava z nákupu, najviac však 5% z celej hodnoty nákupu.
 3. K nárokovaniu a získániu týchto bodov pre klienta, dochádza vždy v momente zmeny stavu objednávky na stav Hotovo, následne po Uzatvorení obchodu medzi Poskytovateľom a Klientom.

VRÁTENIE PLATBY / REFUNDÁCIA

 1. U platieb obyčajným alebo okamžitým bankovým prevodom prebieha vrátenie platby vždy priamo zo strany Poskytovateľa na účet Klienta.
 2. V prípade online platby platobnou kartou a riešenia odstúpenia od zmluvy či reklamácie zo strany Klienta alebo Poskytovateľa, Poskytovateľ môže vyžiadať refundáciu cez Stránku, sekcia Zákazky - Možnosti Balíka. Sprostredkovateľ je povinný uskutočniť refundáciu - vrátenie prostriedkov späť na kartu Klienta v plnej výške. Poskytovateľ je povinný previesť celú sumu späť na účet Sprostredkovateľa.
 3. Poskytovateľ má nárok na vrátenie transakčnej provízie za refundovanú zrealizovanú transakciu. Ak už bola transakčná provízia Poskytovateľovi vyfakturovaná, nárok na jej vrátenie má až formou zľavy z nasledujúcej faktúry.

Článok VIII
Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Klient poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, a to za účelom prevádzkovania Stránky, najmä však za účelom poskytovania týchto údajov Poskytovateľovi. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Klient, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov.
 2. Klient súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, poskytoval a sprístupňoval Poskytovateľom, od ktorých si Klient kúpi tovar, a to za účelom poskytnutia plnenia v zmysle Zmluvy, ako aj na marketingové a reklamné účely Poskytovateľa. Sprostredkovateľ informoval Klienta, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, nie je možné poskytnúť Plnenie v zmysle Zmluvy.
 3. Klient súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zo strany Sprostredkovateľa a Poskytovateľa súvisiacich so službami Sprostredkovateľa či Poskytovateľa na adresu Klienta.
 4. Súhlas Klienta podľa bodu 1. a 3. tohto článku platí až do doby, kým tento súhlas Klient neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom.
 5. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za obsah alebo dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, alebo praktík členov a webových stránok hostovaných prostredníctvom služieb Sprostredkovateľa.
 6. Ďalšie Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti Pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov.

Článok IX
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje VOP na Stránke.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.7.2020.